HTML

Együttműködési megállapodás: Századvég - Budapest Főváros XX

2013.04.05. 23:49 Mach Péter

Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a

 Századvég Politikai Iskola Alapítvány

székhelye:                                          1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.

képviseli:                                            Lánczi András elnök

nyilvántartási száma:                          Fővárosi Bíróság, 4243

adószáma:                                          18052411-2-41

bankszámláját vezeti:                         Budapest Bank Nyrt.

számlaszám:                                       10103104-39613622-00000004

mint Civil Információs Centrum        (továbbiakban: CIC)

 másrészről

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet  Önkormányzata             

Székhely:                                           1201 Budapest, Kossuth tér 1.

Adószám:                                           1552009-2-43

Képviseli:                                           Szabados Ákos polgármesterre

Kapcsolattartó:                                   Juhász Lajosné alpolgármester

Mint partner-önkormányzat               (továbbiakban Partner-önkormányzat)

 

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

I.

 PREAMBULUM 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 51. § szerint a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében a miniszter civil információs centrumokat működtet. A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek. A civil információs centrumok feladatait – összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal – a Civil tv. 52. § tartalmazza.

 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatot írt ki 2012. július 1. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére.

 CIC a fenti pályázaton elindult, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma XXI-T/169/13/(2012) sz. értesítése szerint megnyerte a kiírt pályázatot, így elnyerte a fenti időszakban fővárosi „Civil Információs Centrum” címet.

 Annak érdekében, hogy a CIC a Civil tv. 52. § szakaszában rögzített feladatait hatékonyan teljesíteni tudja, a Partner-önkormányzat és a CIC a jelen együttműködési megállapodást kötik meg, amelyet Partner – önkormányzat Képviselő- testülete ......../2013. (......) Ök. számú határozatával hagyott jóvá.

II.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 Felek a jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a CIC a Partner-önkormányzat számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.

A Partner-önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a CIC által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a CIC – cel szoros együttműködésben valósítja meg.

 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, és a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.

 Felek már jelen megállapodás aláírásával kifejezik azon kölcsönös szándékukat, hogy a projekt lezárását követően lehetőség szerint a jövőben is együttműködjenek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítsák.

 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az együttműködés során nem merülnek fel politikai célok, az együttműködést a Felek nem használják fel politikai érdekekre, haszonszerzésre. 

 

III.

 A CIC FELADATAI

 CIC vállalja, hogy a Partner-önkormányzat közigazgatási illetékességi területén a Civil Információs Centrum cím viselésének teljes időtartama során, Partner-önkormányzattal folyamatos együttműködésben és konzultációban maradéktalanul végrehajtja a vonatkozó pályázatban lefektetett alábbi feladatait:

 

  1. A partner-önkormányzat nyilvános rendezvényein      konzultációs lehetőséget biztosít nonprofit szervezetek számára.

A fenti feladatkör teljesítése során a CIC a kerületi rendezvényeken szakértővel, tanácsadóval együtt vesz részt, akihez a nonprofit szervezetek képviselői személyesen fordulhatnak kérdéseikkel.

 

Tanácsadói területek:

-    Jogi, közhasznúsági tanácsadás

-    Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

-    Pályázati tanácsadás

-    Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás

-    Forrásteremtési tanácsadás

-    Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás

-    Magyar-külhoni magyar partnerségi külkapcsolati kapcsolatok elősegítése

 Partner-önkormányzat vállalja, hogy az egyes rendezvényekre vonatkozó tanácsadói igényét legalább az adott rendezvény időpontja előtt 30 nappal írásban közli a CIC –cel.

 

  1. Sokrétű oktatási és tanácsadói tevékenységet végez a      térség civil szervezetei számára.

 CIC vállalja, hogy a projekt végéig 30 egész napos képzést szervez a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásával kapcsolatos tematikában, ezekről előzetes értesítést küld a Partner-önkormányzatnak. A CIC a fent felsorolt területeken tanácsadást végez személyes találkozókon és online formában.

 

  1. Élő és digitális fórumok, konzultációk, egyéb      rendezvények és programok szervezésével elősegíti a térség civil      szervezetei közötti kapcsolatok bővülését;

 CIC vállalja, hogy elektronikus hírlevelét (minimum 1 levelet / hó, 2014. december 31. napjáig bezárólag) eljuttatja a térség civil szervezeteihez, saját honlapján GYIK és egyéb civil ügyekkel kapcsolatos információs tartalmakat, híreket tesz közzé, kerületi rendezvényeket tart a fenti célok érdekében (5 rendezvény kerületenként, 2014. december 31. napjáig bezárólag), és együttműködik a kerületi civil szolgáltatókkal.

 

  1. A Partner-önkormányzat civil társadalommal      kapcsolatos programjaiban szervezőként, konzulensként, közvetítőként,      népszerűsítőként a Partner-önkormányzat előzetesen közölt írásbeli      igénybejelentése lehetősége szerint részt vesz, közreműködik.

 

  1. Szakmai kompetenciáját konzultációk, véleményezések,      monitoringok, munkacsoportokban való részvétel formájában hasznosítva a      Partner-önkormányzat előzetesen közölt írásbeli igénybejelentése szerint      támogatja partner-önkormányzat civil szektorra vonatkozó tevékenységét.

 

  1. A térség civil szektorával kapcsolatos      információgyűjtő és – feldolgozó tevékenységének eredményeit a vonatkozó      adatvédelmi előírásokat betartva, igény szerint a Partner-önkormányzat      releváns szerveinek rendelkezésére bocsájtja.

 A fenti feladatkör teljesítése során a CIC átadja a kerületi megjelenés alkalmával gyűjtött, a tanácsadást kérő, érdeklődő nonprofit szervezetek képviselőinek elérhetőségeit, létrehozott civil adatbázist épít, bővít és fejleszt, teljes önkormányzati civil referensi elérhetőséget állít össze.

 A CIC vállalja, hogy saját honlapján lehetőséget biztosít az önkormányzati portál közvetett elérésére, valamint önkormányzati hírek, felhívások közzétételére.

 

IV.

 A PARTNER-ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI

 Partner-önkormányzat vállalja, hogy a Civil Információs Centrum cím viselésének teljes időtartama során a CIC által Partner-önkormányzat közigazgatási illetékességi területén vállalt tevékenységekhez folyamatos konzultáció és együttműködés mellett minden lehetséges és arányos segítséget és támogatást megad, különös tekintettel a következőkre:

 

  1. Saját információs felületein (honlap, helyi újság)      lehetőséget biztosít a pályázó Civil Információs Centrum minőségben      nyújtott szolgáltatásainak és programjainak rendszeres megjelentetésére.

 

  1. Rendszeres szakmai konzultációs lehetőséget biztosít      a CIC számára a civil terület főbb aktuális kérdéseiről.

 

  1. Aktív együttműködést segít elő saját civil referense      és a CIC szakértői között.

 

  1. Saját nyilvános rendezvényein lehetőséget (helyet,      időt, hirdetést) biztosít a CIC számára civil szervezeteknek ajánlott      konzultációra.

 

V.

 SZERZŐI JOGOK VÉDELME

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési megállapodás keretei között, vagy erre való tekintettel létrejövő jogi oltalomban, vagy egyéb védelemben részesíthető szellemi alkotások tekintetében a rendelkezés joga a CIC -et illeti meg, annak szerzői vagyoni jogai a CIC tulajdonát képezik.

 VI.

A MEGÁLLAPODÁS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodást Szerződő felek 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik meg. Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

 Azonnali hatállyal mondhatják fel felek jelen Együttműködési megállapodást (rendkívüli felmondás), amennyiben a másik fél jelen Megállapodásból fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a sérelmet szenvedő fél felhívására a jogszerű helyzetet nem állítja helyre, kivéve amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további együttműködést lehetetlenné teszi.

 Rendkívüli felmondás esetén a Felek fenntartják maguknak a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a káruk megtérítésére való jogot is.

 VII.

 ÉRVÉNYTELENSÉG

 Ha a jelen Megállapodás egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

VIII.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 Jelen Megállapodás bármely módosítása vagy változtatása kizárólag akkor hatályos és érvényes, ha az írásos formájú és a Felek - mint jelen Megállapodás kiegészítését vagy módosítását- aláírták.           

Minden - jelen Megállapodással kapcsolatos - közlés írásban, fax vagy e-mail útján történik. Szóbeli közlés csak akkor lép érvénybe, ha annak közlésétől számított 36 órán belül azt írásos formában megerősítik. 

Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan körülményt, amely e Megállapodás aláírását befolyásolta volna. 

A jelen Megállapodás magyar nyelven készült, 6 (hat) egymással megegyező példányban készült és 5 (öt) oldalból áll.

 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései, illetőleg a 2011. évi CLXXV. törvény az irányadó.

Felek a jelen Megállapodást elolvasták, megértették és magukra nézve aláírásukkal kötelezőnek ismerik el.